Terma Dan Syarat

 

Terma dan syarat


Di bawah adalah terma dan syarat yang mengawal penggunaan Laman Web ini dan menyatakan hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan / atau menggunakan maklumat dan perkhidmatan di laman web ini.

Sekiranya anda mengakses laman web ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa terma dan syarat-syarat yang mengikat anda dan terbentuklah satu persetujuan di antara anda sebagai pelanggan, dan kami, pemilik laman web ini, bagi akses dan / atau penggunaan laman web ini.


Terma dan syarat semasa ini menggantikan sebarang terma dan syarat sebelumnya yang mungkin anda terima atau diakses hingga kini melalui laman web. Penggunaan dan / atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap terma dan syarat semasa.


Batasan Liabiliti
Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa pemilik laman web ini tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, turutan atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:

  1. Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web;

  2. Kos pemerolehan barangan dan perkhidmatan gantian yang terhasil daripada apa-apa barang, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau dari laman web;

  3. Akses tanpa kebenaran untuk mengubah data penghantaran anda;

  4. Kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini; atau

  5. Apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan laman web ini.


Pautan
Laman Web ini boleh menyediakan pautan kepada laman web lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, pemilik laman web ini tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Laman Web ini tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan laman web atau sumber luar tersebut, dan tidak mengesahkan dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kandungan, pengiklanan, produk, atau bahan lain pada atau tersedia dari laman atau sumber tersebut. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa laman web ini tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang didakwa telah disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau melalui mana-mana laman atau sumber tersebut.


Pengubahsuaian kepada Syarat Perkhidmatan
Laman Web ini berhak pada setiap masa untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada Terma dan Syarat ini dengan memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan laman web atau dalam keadaan di luar kawalan, di laman web ini mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian terlebih dahulu tanpa notis kepada anda. Adalah diterima bahawa untuk memastikan diri anda sentiasa terkini dengan sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini, anda bersetuju untuk mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa dan secara tetap. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.


Penamatan

Laman web ini boleh menamatkan akses anda kepada mana-mana bahagian atau semua perkhidmatan dan sebarang perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis, berkuatkuasa serta merta. Laman Web ini juga boleh menamatkan atau menangguhkan akaun anda untuk tidak aktif, yang ditakrifkan sebagai gagal melog masuk ke perkhidmatan untuk tempoh masa yang panjang. Anda bersetuju bahawa laman web ini tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.


Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan

Laman web ini berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubah atau menamatkan, secara sementara atau secara kekal, perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa Laman Web ini tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau pemberhentian perkhidmatan.


Umum
Tajuk yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini adalah untuk rujukan dan kemudahan sahaja dan tidak akan diambil kira dalam tafsiran atau pembinaan Terma dan Syarat ini.

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini didapati menyalahi undang-undang atau tidak sah di masa ini atau undang-undang masa depan atau peraturan yang berkuat kuasa dan digunakan, peruntukan tersebut hendaklah dibatalkan sepenuhnya dan peruntukan-peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini akan kekal berkuat kuasa penuh dan berkuat kuasa dan tidak akan terjejas oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah atau pemutusan daripada Terma dan Syarat ini.

 
Undian
Pengumuman